Notifications Bell

Impressive quarterly results for JPMorgan Chase

Impressive quarterly results for JPMorgan Chase

The biggest US bank by assets kicked off the latest earnings season with better-than-expected figures

For the second quarter of 2021, JPMorgan Chase reported an EPS of $3.78, topping the $3.21/share estimates. Revenue figures also came ahead of the $29.9 billion consensus at $31.4 billion. The figures came from a method used by the industry – after setting aside tens of billions of dollars for loan losses last year, banks released reserves as borrowers have held up better than expected.

The bank posted a $2.3 billion benefit from releasing $3 billion in loan loss reserves. CEO Jamie Dimon stated: “Consumer and wholesale balance sheets remain exceptionally strong as the economic outlook continues to improve.” He added that the improving US economic outlook drove the decision to release money aside for loan losses.

During the quarter, the bank managed to offset the drop in revenue from trading. JPMorgan posted $3.4 billion in investment banking revenue, single-handedly beating the $300 million expected through mergers and acquisition financing.

Since the beginning of the year, JPMorgan Chase stocks gained 24%, topping the 17% surge of the USA500 index.

Source: cnbc.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com