Notifications Bell

Impressive Q4 earnings for Amazon

Impressive Q4 earnings for Amazon

The retail behemoth impressed markets with Q4 2021 earnings figures

Amazon revealed earnings per share of $5.80, which single-handedly beat the $3.57 expected. Revenue came short of the $137.6 billion mark, at $137.4 billion, marking a 9.4% increase. Also, it was Amazon’s single-digit growth since 2017.

For the first time, Amazon recorded revenue from its fast-growing advertising business. The segment jumped 32% year-over-year to $9.7 billion. Despite being a tangential business for Amazon, it was the third most successful in the US market, behind Google and Facebook.

The cloud computing business was also impressive. Amazon Web Services brought in $17.78 billion in revenue, marking a 40% increase and topping analysts’ estimates.

In the quarter, Amazon raised the price of Prime membership for the first time in four years. The price change will be implemented for new members on February 18 and current members after March 25.

The company expects sales to be as high as $117 billion for the March quarter.

At the moment of writing, Amazon’s stock price was trading more than 12% higher.

Sources: barrons.com, cnbc.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com