Notifications Bell

Impressive market debut for UiPath

Impressive market debut for UiPath

One of the most expected IPOs of 2021 finally took place: UiPath made its market debut on NYSE

UiPath rose 23% on its debut, closing at $69 per share, after it initially sold at $56 apiece, above the expected price range of $52 - $54. At the end of the trading session, UiPath was boasting a market value of $35.8 billion.

But if underwriters buy their allotted shares, UiPath’s listing will be the third-largest IPO for a US software company, after Snowflake’s $3.9 billion and Qualtrics’ $1.78 billion.

Daniel Dines, the company’s CEO, controls 88% of voting shares. He is the largest stakeholder, having more than 110 million shares valued at over $7 billion, based on Wednesday closing price.

UiPath is trading on the New York Stock Exchange under the symbol PATH.

At the moment of writing, UiPath stock price seems to continue its momentum, trading 5.34 higher.

Find out more about UiPath here!

Sources: Bloomberg.com, cnbc.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com