Notifications Bell

Impressive first quarter for Société Générale

Impressive first quarter for Société Générale

One of Europe’s leading financial services groups, Société Générale, reported figures for the first three months of 2021

The bank’s net income for Q1 came in at €814 million, topping by far the €204 million expected by analysts. At the same time, revenue reached €6.2 billion from €5.2 billion reported during the same time last year. The EPS came in at €0.83, significantly higher than the €0.15 expected. Expenses were close to flat from a year ago, at €4.7 billion.

Its Global Market division revenue reached €1.65 million, with a level of activity unseen since the first quarter of 2017. From CFO William Kadouch-Chassaing point of view, it was an excellent quarter across the board.

For the future, Société Générale expects its commercial cost of risk to increase slightly throughout the year. Kadouch-Chassaing added: “we are back to normal, so I would expect that we continue that path as the economic situation continues to evolve as it is now.”

Société Générale stock price rose 5.9% after the report. Since the beginning of the year, shares went up 46%.

Sources: cnbc.com, globenewswire.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com