Notifications Bell

IBM shares rise after Q4 earnings

IBM shares rise after Q4 earnings

International Business Machine Corp (IBM) surpassed expectations with its Q4 2021 earnings

The software and services company revealed that it had an adjusted EPS of $3.35 compared with the $3.30 expected by analysts. Revenue came in at $16.70 billion, significantly higher than the $15.90 billion initially forecasted.

Moreover, in the fourth quarter, the company's net income surged 72% to $2.33 billion.

In the quarter, IBM turned the management infrastructure services business into Kyndryl – which began trading as a public company on the NYSE on November 4. Despite the separation, part of the continuing operation's growth came from sales to Kyndryl. The new company generated $4.6 billion in revenue, having more than 4,000 customers and approx. 90,000 employees.

Besides the Kyndryl transaction, IBM revealed the acquisition of SXiQ – an Australian cloud consulting company – and a consulting unit specialized in Adobe implementations. Also, it will work alongside Samsung to a vertical semiconductor transistor architecture.

For the future, IBM CEO Arvind Krishna reiterated that the company expects a mid-single-digit growth goal and the free cash flow to come in at $10 billion - $10.5 billion.

After the news hit the wires, IBM's share price went up 7%.

Sources: cnbc.com, marketwatch.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com