Notifications Bell

IBM reveals strongest revenue growth in three years

IBM reveals strongest revenue growth in three years

One of the largest technology companies in the world posted impressive second quarter 2021 earnings

International Business Machines Corporation (IBM) reported an EPS of $2.33 on revenues of $18.75 billion. The figures topped the $2.29 earnings per share, and $18.29 billion revenue expected by analysts.

According to the company’s statement, revenue grew 3% year-over-year in the quarter, marking the fastest increase in three years. IBM’s Global Technology Services segment, which focuses on managing services, outsourcing and support, delivered $6.34 billion in revenue, counting for most of the overall revenue.

In Q2 2021, IBM made $1.75 billion worth of acquisitions, the most in a single quarter since Q3 2019 when it closed the $34 billion Red Hat deal. It purchased myInvenio – a process-mining software company, Turbonomic – an application-management company, and Waeg – Salesforce consulting company.

For the full year, IBM expects revenue to continue its upward trajectory rather than decline. CEO Arvind Krishna stated: “With the economy reopening in many parts of the world, many markets and industries are getting back on track. We see this in North America and in select industries. […] The overall spend environment continues to improve.”

After the news, IBM shares rose 4%. Since the beginning of the year, the company’s shares gained 9%, while USA500 added almost 13%.

Source: cnbc.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com