Notifications Bell

Hyatt Hotels to purchase Apple Leisure Group

Hyatt Hotels to purchase Apple Leisure Group

The week starts with a new deal in the vacation and leisure sectors, marking the latest sign of optimism in the travel industry

US hotel operator Hyatt Hotels Corp announced its intention to buy Apple Leisure Group from private-equity owner KKR & Co and KSL Capital Partners for $2.7 billion. After the completion of the agreement, Hyatt expects to double its global resort footprint. More than 80% of the purchase will be funded by a combination of $1 billion of cash in hand and new debt financings, while the rest of $500 million will be from equity financing. Hyatt secured a $1.7 billion financing commitment from JP Morgan.

The cash proceeds from the $2 billion asset sale program are expected to be used to pay down debt, including the one used to fund the acquisition.

KKR and KSL first purchased Apple Leisure Corp from Bain Capital for an undisclosed price in 2017.

According to Hyatt’s statement, the acquisition will increase the percentage of revenues and earnings from fees. The hotel operator is looking to fulfil the current commitment of selling $1.5 billion of hotel real estate in 2021. Moreover, Hyatt is committing to an additional $2 billion in proceeds from the sale of hotel real estate by the end of 2024.

The transaction seems to be the latest sign of optimism regarding returning to vacation travel, even if the US economy is still struggling with the COVID-19 pandemic. Apple Leisure’s business got hit by virus-related lockdowns and travel bans, but it managed to rebound as restrictions eased.

Sources: marketwatch.com, wsj.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com