Notifications Bell

Hurricane-hit energy companies resumed production

Hurricane-hit energy companies resumed production

After a weather-induced price surge, oil ends the week lower

Energy companies from the Gulf of Mexico resumed production after hurricanes in the region shut output. Gulf Cost oil exports are flowing again after hurricanes Nicholas and Ida took out 26 million barrels of offshore production. The activity was restarted with about 28% of the Golf’s crude output offline.

Brent oil fell 33 cents, settling at $75.34 a barrel. Crude oil lost 64 cents, reaching $71.97 per barrel. The benchmarks ended the week 3.3% higher and 3.2%, respectively. The increase was possible due to tight supplies caused by the hurricane outages.

Friday’s decrease followed five straight sessions of rises. On Wednesday, both benchmarks reached highs unseen since late July and early August.

At the same time, the US Dollar jumped to a multi-week on Friday. Moreover, it got a kick-start from the better-than-expected US retails sales data published on Thursday.

The oil prices fall continued this Monday, September 20, extending last week’s losses. Brent crude fell 0.8% to $74.73 a barrel, while crude oil reached $71.31 a barrel, marking a 0.9% decline.

Source: reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com