Notifications Bell

Hundreds of billions were wiped from the crypto market in just one day

Hundreds of billions were wiped from the crypto market in just one day

The largest cryptocurrency in the world took a hit, as the recent negative news impacted market sentiment

Bitcoin fell 13% on Tuesday, continuing its massive selloff that began a week ago. According to CoinDesk, the digital currency hit an intraday low of $38,585.86, marking the lowest point since February 9.

One major news that hit Bitcoin’s price was Tesla suspending vehicle purchases using the cryptocurrency. The company’s CEO Elon Musk made the announcement on May 12, citing environmental concerns over the “mining” process. That day, the cryptocurrency market lost more than $300 billion of its market cap.

Moreover, three Chinese banking and payment industry bodies issued a statement to warn financial institutions not to conduct virtual crypto business.

The latest developments impacted Ethereum too, with the digital coin trading 15% lower at $3,001.70. Approximately $279.65 billion was wiped off from the entire value of the crypto market in the past day.

Despite the recent setback, Bitcoin is up more than 40% year-to-date and 300% in the last 12 months.

Sources: cnbc.com, coindesk.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com