Notifications Bell

Huge Q3 earnings beat for Nike

Huge Q3 earnings beat for Nike

The athletic footwear and apparel major reported better-than-expected fiscal Q3 2022 results

For the quarter ending February 28, Nike's revenue came in 5% higher year-over-year, at $10.9 billion, surpassing the $10.59 billion estimates. NIKE brand revenues accounted for 94.5% of the company's total quarterly revenues. According to CFO Matthew Friend, Nike's revenue growth would have been more significant during the holiday period if the company had enough merchandise on hand to meet customer demand. But now, all Nike factories in Vietnam are operational, following pandemic-driven shutdowns.

At the same time, Nike's earnings declined 3.3% from the previous year, coming in at $0.87 per share. However, the figures were higher than the $0.71 per share initially forecasted.

Moreover, Nike paid dividends of $484 million in the quarter, up 12% year-over-year, while its share repurchase program was at $1.2 billion.

In the quarter, Nike said the North American sales climbed 9%, while sales in mainland China fell 5% from the prior year. The Chinese market is still recovering after customers boycotted the Western brands last year.

For the ongoing fiscal quarter, Nike reaffirmed its expectations for sales growth of mind-single-digits from the prior twelve months period. According to data from Refinitiv, analysts are looking for revenue to be up 5.3%.

At the moment of writing, Nike's share price was trading 5.23% higher.

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com, tipranks.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com