Notifications Bell

HSBC’s profit more than doubled

HSBC’s profit more than doubled

One of the world’s largest banking and financial services organizations impressed markets with the first half of the year earnings

HSBC reported a pre-tax profit of $10.84 billion, surpassing the $9.45 million analysts’ consensus, with figures more than doubling compared to the year-ago numbers.

On the other hand, compared to last year’s figures, the bank’s revenue fell 4.5% to $25.55 billion. However, it was broadly in line with the $25.52 billion forecasted.

According to Noel Quinn, HSBC’s Group Chief Executive, the positive economic outlook allowed the bank to release provisions set aside for potential loan losses, boosting the bank’s profitability. “This performance enables us to pay an interim dividend for the first six months of 2021,” he added. The dividend is $0.07 per ordinary share.

For the future, HSBC targets a dividend payout ratio of 40% - 55% of reported earnings per ordinary share for 2021.

After the news hit the wires, HSBC share price jumped more than 3% during the Hong Kong trading hours.

Source: cnbc.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com