Notifications Bell

Honeywell exceeded profit expectations in Q1

Honeywell exceeded profit expectations in Q1

Honeywell and Will.i.am bet on fashionable face masks

Honeywell International, the American multinational technology and manufacturing company, reported first-quarter 2021 figures that topped estimates.

Honeywell unveiled an adjusted earnings-per-share (EPS) of $1.92 on revenues of $8.46 billion. The EPS was above the $1.80 consensus, while revenue beat the forecast by $380 million.

For the full year, Honeywell expects its EPS to reach $8, while its sales have been revised to $34.8 billion from $34.4 billion.

At the beginning of April, the company teamed up with rapper and entrepreneur Will.i.am to bring to the market two versions of a high-tech face mask named Xupermask. According to the latter, the mask combines usability, protection, and design into one product. The product retails for $299, and it already hit the shelves.

Honeywell stock price fell more than 1% at the moment of writing. Since the beginning of the year, the company’s stock price gained more than 7%, while USA500 went up 10.1%.

Sources: marketwatch.com, cnbc.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com