Notifications Bell

Home Depot reported a 32.7% jump in sales in fiscal Q1

Home Depot reported a 32.7% jump in sales in fiscal Q1

One of the largest home improvement retailers in the US posted quarterly results that crushed estimates

For the 2021 fiscal first quarter, Home Depot reported an EPS of $3.86 on revenues of $37.5 billion. The market was looking for earnings-per-share of $3.08 and revenue of $34.96 billion. The company’s net sales rose 32.7%, while the global same-store sales surged 31% for the quarter. The retailer’s net income came in at $4.5 billion, up from the $2.25 billion reported at the same time last year.

It is the first quarter when Home Depot faces year-over-year comparisons to its business during the pandemic lockdown. During the year-ago period, its first-quarter same-store sales went up 6.4%.

For the entire fiscal year, Home Depot hasn’t released an outlook.

After the news hit the wires, Home Depot stock price added more than 2%. Since the beginning of the year, its stock has risen more than 20%, reaching a market value of $344 billion.

Source: cnbc.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com