Notifications Bell

Home Depot beat Q2 earnings expectations

Home Depot beat Q2 earnings expectations

The home improvement retailer reported better-than-expected second-quarter 2021 earnings

Home Depot announced an EPS of $4.53 on revenues of $41.12 billion. Both figures came ahead of the $4.44 earnings/share and $40.79 billion, respectively, expected. Compared to the same quarter of last year, revenue climbed 8.1% from the $38.05 billion reported.

However, Home Depot’s same-store sales came in slightly below expectations, posting a modest 4.5% growth, as the company skipped a period a year earlier when customers rushed to its stores to buy paint, wood, gardening supplies and other materials for home remodeling projects. Analysts were looking for a 5% increase. US same-store sales gained 3.4% in the quarter, compared to the 25% surge in the year-ago period.

The retail recently added HD Supply – a distributor of appliances, plumbing and electrical equipment.

Home Depot didn’t provide a full-year outlook citing uncertainty around the COVID-19 pandemic, but analysts believe that inflation could be one-factor boosting sales.

Since the beginning of the year, Home Depot share price went up 26%.

Source: cnbc.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com