Notifications Bell

Higher Q3 outlook revision for Uber

Higher Q3 outlook revision for Uber

According to its SEC filing, Uber revised the financial outlook for Q3. Booking and adjusted earnings are now expected to be better than previously reported

For Q3, Uber touts between $22.8 billion and $23.2 billion in gross bookings. It previously predicted $22 billion to $24 billion gross bookings. At the same time, the company expects an adjusted EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) to oscillate between a loss of $25 million or a profit of $25 million. The EBITDA was significantly revised from a previously stated loss of $100 million.

Uber’s forecast extended beyond Q3. For the final quarter of the year, the company reiterated that on an adjusted EBITDA basis, it should report a profit. However, it added that “significant forecasting uncertainty” remains a factor.

In the filing, Uber CEO Dara Khosrowshahi stated: “They say that crisis breeds opportunity, and that’s certainly been true of Uber during the last 18 months.”

Following the reveal, Uber stock price gained 6% in pre-market trading.

Source: cnbc.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com