Notifications Bell

Google will work with the CMA

Google will work with the CMA

The tech behemoth is once again this week under the spotlight, but this time in the UK

After an action launched against Google in January following concerns raised by publishers over third-party cookies, the company has given commitments to Britain's Competition and Markets Authority. Google's plan to remove third-party cookies from its Chrome browser could restrict competition in digital advertising, read the complaint.

While it's considering removing the said cookies, Google is working on new technology – Privacy Sandbox – to develop digital advertising tools to protect user's privacy and prevent covert tracking. At the same time, it is said to support a thriving ad-funded web.

"Today we are offering a set of commitments — the result of many hours of discussions with the CMA and more generally with the broader web community — about how we'll design and implement the Privacy Sandbox proposals and treat user data in Google's systems in the years ahead," Google's blog post read. According to the CMA, Google's commitments are "substantial and wide-ranging."

But the legal issues are not done. Executives from Google and Amazon are listed as witnesses for a hearing before the Senate Judiciary Committee's antitrust subcommittee. The two companies are accused of using their search and online retail dominance to subsidize the smart speaker market.

The market didn't mind the news. At the moment of writing, Google stock price is trading 0.41% higher.

Read here more about the fine Google received from France's Competition Authority!

Sources: finance.yahoo.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com