Notifications Bell

Google fined by France Competition Authority

Google fined by France Competition Authority

The week started on the wrong foot for the American search engine company

France’s antitrust watchdog fined Google $268 million for abusing its “dominant” position in online advertising. According to the French Competition Authority, the advertising practices used by Google harmed not only its competitors but publishers of mobile websites and applications. The Authority added that it’s the responsibility of a dominant company to avoid unfairly undermining its competition.

Google complied with the Authority’s decision, but it opted to settle after proposing some changes. The search engine giant promised to overhaul the way its platform is used for buying and selling ads, which could have repercussions not only in France but also on its ongoing legal fights with regulators across the world. Moreover, Google is expected to make changes that “will make it possible to re-establish a level playing field for all players, and the ability for publishers to make the most of their advertising space.”

It is not the first time when Google faces backlash for its practices. The German competition watchdog announced that it’s examining whether or not the contracts for news publishers using Google’s News Showcase include “unreasonable conditions.” The Justice Department and multiple states brought an antitrust lawsuit against the company last year in the US.

Despite the news, at the moment of writing, Google stock price is trading 0.29% higher.

Sources: finance.yahoo.com, marketwatch.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com