Notifications Bell

Goldman Sachs slips on mixed Q4 figures

Goldman Sachs slips on mixed Q4 figures

Not such a good quarter for one of the largest US banks

For Q4 2021, analysts were looking for an EPS of $11.76, but the actual figures fell short of estimates, at $10.81. However, Goldman Sachs reported revenue of $12.64 billion, higher than the $12.08 billion initially forecasted. The revenue jumped 8% in the quarter from a year-ago period, driven by investment banking and wealth management.

The bank revealed that operating expenses jumped 23% to $7.27 billion, citing "significant higher" pay and benefits for employees, technology expenses, and money set aside for litigation and regulatory costs.

Goldman Sachs revealed that operations surged during the COVID-19 pandemic due to a prolific period in the capital market that suited the bank's Wall Street-centric business model.

According to CEO David Solomon, the bank reported record full-year revenue and profit, posting the highest returns in more than ten years, all in 2021.

Following the report, Goldman Sachs's stock price dropped 4.2%.

Sources: cnbc.com, investing.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com