Notifications Bell

Goldman Sachs officially launches the crypto desk

Goldman Sachs officially launches the crypto desk

One of the largest investment banks in the world, Goldman Sachs has formally started the cryptocurrency trading era on Wall Street

According to a memo obtained exclusively by CNBC, Goldman Sachs officially relaunched its crypto desk after it successfully traded two types of bitcoin-linked derivatives. Moreover, Rajesh Venkataramani, the Goldman Sachs partner who wrote the memo, stated that a crypto team had been established. The desk is part of the firm’s global currencies and emerging markets division.

The announcement came after the program was previously restarted this March. According to Reuters, Goldman Sachs was considering projects involving blockchain technology and central bank digital currencies. The crypto desk was initially started in 2018, but as bitcoin’s price was falling, so was investors’ interest. But, since then, the market infrastructure for cryptocurrencies has developed, and financial institutions started offering products and services, such as CME Group Inc, Intercontinental Exchange Inc, and Fidelity. Even mainstream companies, such as Tesla, announced that it bought $1.5 billion worth of bitcoin, and it revealed that it is accepting bitcoin payments.

Through its desk, Goldman Sachs offers bitcoin futures and non-deliverable forwards to wager on the price of bitcoin. The contracts are settled in cash, as Goldman is not working with the “physical bitcoin.”

Sources: cnbc.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com