Notifications Bell

Gold slips, and Dollar holds firm amid further sanctions against Russia

Gold slips, and Dollar holds firm amid further sanctions against Russia

The US stops Russian bond payments to increase pressure on Moscow

Gold prices eased today as the US Dollar stood its ground on prospects of further sanctions against Russia. An interest rate hike by the US Federal Reserve also weighs in on the prices.

US Gold Futures were up 0.1% at $1,935.50 per ounce. At the same time, the Dollar Index was steady after three consecutive days of gains, as talks regarding more sanctions against Moscow intensified.

On Monday, the US enforced another sanction on Russia. According to a US Treasury spokesperson, the United States stopped the Russian government from paying holders of its sovereign debt more than $600 million from reserves held at US banks. The largest payment was due on Monday - $552.4 million principal payment on a maturing bond – and the US government decided to cut off Moscow’s access to the frozen funds. The move was meant to force Moscow to determine whether it would use the money to pay its debts or other purposes, including supporting its war effort.

If Russia fails to make its next bond payments within its pre-defined timeframes or pays in Rubles where Dollars, Euros, or other currencies are specified, it will constitute a default.

The US 2-year Treasury yields reached their highest level since early-2019, while the 10-year yields jumped on Monday.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com