Notifications Bell

Germany to sell a part of its Lufthansa stake

Germany to sell a part of its Lufthansa stake

As the pandemic’s impact is starting to wash off, the governments are beginning to withdraw their aid

According to the German finance agency, the country’s government plans to sell up to a quarter of its 20% stake in Germany’s largest aviation group – Lufthansa – over the coming weeks. The overall stake, which is currently worth more than €1 billion, would be sold entirely by the end of 2023.

The positive developments at the bailed-out airline led to the government’s decision. The state paid €300 million ($353.67 million) as part of a bailout for Lufthansa, as not only the company but the entire aviation sector took a battering from the COVID-19-induced crisis. Lufthansa received €9 billion in state-backed aid in 2020.

However, the company plans to issue new shares, probably before September 26 parliamentary elections, to return bailout money to taxpayers.

Upon the news, Lufthansa share price was trading more than 3% lower at €8.94 apiece.

Sources: Nasdaq.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com