Notifications Bell

Generali to buy rival Cattolica

Generali to buy rival Cattolica

The beginning of the weeks came with news from one of the largest European insurance companies

Assicurazioni Generali, or Generali, as it’s commonly known, launched a $1.4 billion offer to buy all shares in another Italian insurer – Societa Cattolica di Assicurazioni SC. Currently, Generali has approx. 24% stake in the company, and it is the main shareholder. The insurer stated earlier today that its offer represents a 15% premium on Societa Cattolica last closing price.

Through this possible acquisition, Generali could "become the first in the non-life insurance market and strengthen its presence in the life market.”

Societa Cattolica is not the first company that Generali is looking to purchase. According to people familiar with the matter, Generali is in exclusive talks to buy non-life insurance businesses in Malaysia from AXA and Affin Bank.

After the news hit the wires, Cattolica stock price jumped as much as 14% in Milan. At the moment of writing, Generali stock price is trading 0.24% higher.

Sources: Bloomberg.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com