Notifications Bell

General Motors topped Q1 expectations

General Motors topped Q1 expectations

The American multinational corporation that manufactures, and distributes vehicles, reported Q1 2021 results that topped consensus

General Motors revealed an adjusted EPS of $2.25 ahead of the $1.04 previously touted. At the same time, revenue figures came in at $32.47 billion vs $32.67 billion forecasted. The company stated that strong figures were expected despite the global semiconductor chip shortage that has caused plant closures.

For the future, GM reiterated its guidance. It expects its EPS to reach a high of $5.25 on revenues of $11 billion. The adjusted cash flow is seen at $2 billion for 2021. The forecasts include the potential impact of the current semiconductor chip shortage.

“The speed and agility of our team are front and center as we move from managing through a pandemic to managing the global semiconductor shortage,” she said in a letter to shareholders. […] This remains a challenging period for the company as we emerge from 2020, but the team continues to demonstrate its ability to manage complex situations,” stated the company’s CEO Mary Barra.

During pre-market trading, GM stock price added more than 3%.

Source: cnbc.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com