Notifications Bell

General Motors surges after Q3 earnings reveal

General Motors surges after Q3 earnings reveal

The automotive manufacturing company reported better-than-expected third-quarter 2021 figures

General Motors revealed quarterly results that topped Wall Street’s consensus. Its adjusted earnings per share came in at $1.52, significantly higher than the 96 cents previously estimated, while revenue came in at $26.78 billion.

The results were expected to be rougher than the first half of the year for General Motors. On the other hand, analysts said they expected relatively solid results despite the global semiconductor shortage that depleted vehicle inventories and shuttered plants.

For the future, General Motors is looking for revenues as high as $13.5 billion, or $6.40 per share. Moreover, the carmaker warned investors that its North American wholesale volumes would decrease by 200,000 units in the second half of 2021.

After the news hit the wires, General Motors stock price jumped more than 3%. The share price has been up 37.5% since the beginning of the year, disregarding the recent move, outperforming the USA500, which gained 21.8% year-to-date.

Source: cnbc.com, investing.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com