Notifications Bell

General Motors and LG agree on a reimbursing amount

General Motors and LG agree on a reimbursing amount

The settlement will offset General Motors’ Q3 earnings

General Motors and the South Korean battery supplier - LG – managed to reach an agreement. LG Electronics has agreed to reimburse the carmaker $1.9 billion for the recall and fix Chevrolet Bolt electric vehicles due to fire risks caused by faulty batteries.

The problems occurred at LG Battery Solution’s plants in South Korea and Michigan. According to General Motors, the manufacturing defects are a torn anode tab and folded separator that increases the risk of fire when in the same battery cell. The faulty batteries have caused at least 13 vehicles to catch fire.

Replacement and repairing work are expected to start this month, and the final recall costs are still subject to change, depending on the number of battery modules replaced.

The settlement is a significant win for the automaker, which missed the earnings expectations due to setting aside money related to the expected recall costs. Now, GM announced that it would recognize a recovery in Q3 that will offset $1.9 billion of $2 billion in charges associated with the recalls.

Moreover, the agreement comes as General Motors and LG build two battery plants in the US in Ohio and Tennessee. The companies will operate through a joint venture called Ultium Cells LLC. and produce General Motors’ next-generation batteries called Ultium.

General Motors shares closed 1.5% higher after the news hit the wires.

Sources: cnbc.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com