Notifications Bell

Gap’s sales returned to pre-pandemic levels

Gap’s sales returned to pre-pandemic levels

The American worldwide clothing and accessories retailer reported fiscal first-quarter 2021 figures that topped the pre-pandemic levels

Gap swung to a profit of $166 million, from last year’s $932 million loss. In the quarter, the company reported an EPS of 48 cents on revenues of $3.99 billion. The market was looking for a loss-per-share of 5 cents, and a revenue of $3.45 billion.

Online sales accounted for 40% of its overall revenue, marking an 82% increase from two years prior.

For the future, the company announced that it is looking to close about 350 of its Gap and Banana Republic locations in North America by the end of fiscal 2023, many of which are inside malls. At the same time, Gap is calling for an adjusted EPS in a range of $1.60 - $1.75.

Moreover, Gap inked a multiyear deal with Walmart to create a home goods brand, as they are looking to generate more online sales, and strengthen the brands among people. The new brand, Gap Home, will launch on June 24. Also, the highly anticipated clothing collaboration with rapper Kanye West – Yeezy Gap – is expected to debut this year.

After the news hit the wires, Gap stock price went up about 4%. Year-to-date, its stock went up 74%.

Sources: cnbc.com, cnn.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com