Notifications Bell

GameStop tops sales estimates

GameStop tops sales estimates

The company that became the talk of the town in recent months revealed the figures for the fiscal first quarter 2021

GameStop announced revenues of $1.28 billion, surpassing the $1.16 billion consensus, marking a 25% increase from last year’s numbers. On the other hand, the company reported an adjusted loss-per-share of 45 cents. However, the figures came ahead of the loss of 84 cents per share initially forecasted.

According to the company, the momentum continued in the second quarter, with total sales in May rising about 27% compared to last year’s figures. GameStop failed to provide an outlook for the whole year. Moreover, it is considering selling as much as 5 million shares. According to the prospectus filed with the Security and Exchange Commission, GameStop wants to sell shares from time to time in “at-the-market” offerings. The proceedings will be used for general corporate purposes, investing in growth initiatives, and improving its balance sheet. The company added that as of May 1, it had paid off its long-term debt.

Since the beginning of the year, the company’s stock price went up 1,506%.

Source: cnbc.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com