Notifications Bell

GameStop plans a stock split

GameStop plans a stock split

GameStop could have a stock split for the first time in 15 years

GameStop revealed that it is considering asking its shareholders for authorization to increase the share count from 300 million to 1 billion. With this move, GameStop wants a stock split in the form of a dividend. According to an SEC filing, GameStop expects the share count to “provide flexibility for future corporate needs.”

The videogame retailer didn’t mention how many shares it intends to split in the stock if approved at the next annual meeting. If approved, this would be the company’s second stock split since the 2-for-1 on March 19, 2007.

Shares of GameStop have been on a roll in March, gaining as much as 35%. The stock was boosted when chairman Ryan Cohen purchased 100,000 shares, bringing its ownership to 11.9%.

After the news hit the wires, GameStop shares jumped almost 17%. The price went up 12% in the past three months, while USA500 has slipped approx. 5% in the same time span.

Sources: cnbc.com, marketwatch.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com