Notifications Bell

GameStop plans a $1 billion share sale

GameStop plans a $1 billion share sale

The company is getting ready to capitalize on its latest success

The Reddit-fueled stock, GameStop, closed at $186.95 per share after the company announced that it wants to sell up to 3.5 million shares worth no more than $1 billion. According to a statement, the proceedings will be used to speed up the transition to e-commerce.

However, this is not the first time when GameStop tries to sell its shares. According to a December SEC filing, at that time the company was looking to sell $100 million worth of shares via an at-the-market offering (ATM). The event never took place, mainly because security laws prevent it from doing so without disclosing its latest financial situation.

Despite having rallied more than 1,000% since the beginning of the year, GameStop declined almost 14% in just one day. It is not the first time when its shares tanked this much. It lost 33% after it posted fiscal fourth-quarter earnings that were below estimates. Moreover, at that time, the company’s representatives were reluctant to give any additional information.

Sources: reuters.com, cnbc.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com