Notifications Bell

Gains all across the board for IBM

Gains all across the board for IBM

International Business Machines (IBM) reported first-quarter 2021 figures that came in better than estimated

The company revealed an adjusted EPS of $1.77 on revenues of $17.73 billion. The market was looking for an EPS of $1.63 and revenues of $17.35 billion. The latter grew 0.9% on an annualized basis in the quarter. It is the first time in four quarters when IBM reported revenue growth.

The company’s Global Technology Services segment, responsible for services, outsourcing and support, accounted for most of the quarter’s overall revenue - $6.37 billion. By the end of 2021, IMB plans to spin off part of the segment as a standalone company called Kyndryl. Even though it contributed the least to the overall revenue, the Systems segment, in charge of deals with mainframe computers and other hardware, grew 4% to $1.43 billion compared to the previous figures.

Moreover, IBM announced that it purchased 7Summits, Taos, two consulting firms, and cloud migrations in the quarter. Also, it sold 250 patents to Instacart.

IBM closed the Wednesday session 3.90% higher. Since the beginning of the year, its stock price went up around 6%, while USA500 gained almost 11%.

Sources: cnbc.com, reuters.com, finance.yahoo.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com