Notifications Bell

Ford recalls more than half-million vehicles

Ford recalls more than half-million vehicles

Ford recalls 661,000 vehicles across North America, Canada, and Mexico. The announcement follows an idle in production due to chip shortage

According to documents posted by the second-largest US automaker, the National Highway Traffic Safety Administration first required the recall in April 2020 after 11 roof rail cover detachment reports. At that time, Ford considered the recall to be unnecessary because of the low likelihood of a roof rail detaching and the fact that drivers themselves could see a loose roof rail cover.

On Sunday, a Ford spokeswoman stated that the automaker is unaware of any accidents or injuries related to the loose roof rail cover.

The recall includes 620,483 vehicles in the US, 36,419 in Canada, and 4,260 in Mexico. The retention pins could loosen and allow roof rail covers to detach from the car. The recall covers the 2016 – 2019 Ford Explorer. According to the same document, the customer notification will start in the week of June 28. Dealers will install push pins and replace any damaged rail clips and roof rail covers.

At the moment of writing, Ford stock price closed the session 0.68% higher.

Read here more about Ford and GM’s chip shortage!

Sources: finance.yahoo.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com