Notifications Bell

Foot Locker crushed quarterly earnings estimates

Foot Locker crushed quarterly earnings estimates

One of the leading athletic footwear and apparel retailers single-handedly beat Q2 2021 earnings expectations

Foot Locker reported revenues of $2.28 billion, topping the $2.09 billion expected and marking a 9.5% increase from a year earlier. At the same time, the company earned $2.21 per share, more than double than expected.

While analysts were looking for a 0.2% decline in comparable-store sales, Foot Locker revealed a 6.9% jump. The surges resulted from consumer spending on athletic footwear and workout apparel during the COVID-19 pandemic.

Earlier this month, the retailer announced it would buy two smaller chains, for $1.1 billion cash, in an attempt to extend its Asian footprint. Foot Looker has been looking for ways to grow outside shopping malls, where shopper visits have been suppressed during the pandemic. Moreover, Andrew Page, Foot Locker CFO, said that the company remains “cautiously optimistic” regarding the outlook for the second half of the year.

After the news hit the wires, Foot Locker share price went up 8%. Since the beginning of the week, Foot Locker shares gained 35%, reaching a market cap of $5.63 billion. For the same period, USA500 added 17.3%.

Sources: cnbc.com, marketwatch.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com