Notifications Bell

Fed is still not considering raising rates anytime soon - Wednesday Review, July 28

Fed is still not considering raising rates anytime soon - Wednesday Review, July 28

The Chinese crackdown continues to impact investor sentiment

The US

Wall Street ended the day in a mixed fashion as the Federal Reserve announced that US economic recovery is on track. Moreover, Chair Jerome Powell said the central bank is still streets away from considering raising interest rates. USA30 declined 0.36%, while USA500 traded 0.02%. TECH100 gained 0.70%.

Crude oil rose 0.88% to $72.28 per barrel.

Gold was up 0.37% to $1,806.50 per ounce.

Asia and Australia

Stocks closed mainly lower as broadening regulatory crackdowns in China roiled stocks, leaving international investors bruised.

Japan225 fell 1.16%.

HongKong45 rose 0.83%, with investors still cautious over the impact of the Chinese crackdown on lucrative sectors.

Down under, Australia200 lost 0.54% as the Q2 consumer price index beat expectations, rising by 0.8% quarter-over-quarter.

USD/JPY rose 0.10% to 109.88.

Europe

Markets ended higher, driven by strong earnings in the banking sector and ahead of the latest Federal Reserve meeting outcome. Germany30 and UK100 each traded 0.2% higher. France40 added 0.5%.

Brent oil rose 0.31% to trade at $73.75 a barrel.

EUR/USD was up 0.29% to 1.848.

Sources: investing.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com