Notifications Bell

Faurecia to buy Hella

Faurecia to buy Hella

A new deal, a new global player in the automotive industry

The France-based automotive equipment supplier – Faurecia – agreed to purchase a majority stake in German automotive lighting group Hella, creating the world’s seventh-largest player in the industry.

Hella – a pool of family-related shareholders company – announced in a statement that 60% of their stake would go to Faurecia for €60 per share, and it will offer the same price for the outstanding stocks. According to Faurecia, the transaction represents an estimated total enterprise value of €6.7 billion ($7.90 billion) for 100% of Hella. The deal is expected to close in early 2022 and is one of the most significant European auto parts industry in three years.

The shareholders will receive €3.4 billion in cash and nearly €600 million in Faurecia shares when valued at a three-month average of €42.06 apiece. According to the shareholders, Hella reached a size that required external competence beyond the founding family.

Patrick Koller, Faurecia CEO, stated: “This combination is a unique opportunity to create a global leader in automotive technologies.” The company made long-term commitments regarding strategy, financing and corporate governance, and employees’ interests. Also, Hella’s headquarters in Lippstadt will remain a major corporate center.

At the moment of writing, Faurecia stock price was up 7%.

Sources: Bloomberg.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com