Notifications Bell

Facebook tops $1 trillion in market cap

Facebook tops $1 trillion in market cap

Record day for the social media behemoth

Facebook became the fifth US company to hit a significant milestone - $1 trillion in market capitalization. It joined Apple, Microsoft, Amazon, and Alphabet. The company's shares went up after a favourable legal ruling that dismissed an antitrust complaint brought by the US Federal Trade Commission (FTC) and multiple state attorneys general.

On Monday, a federal court dismissed the antitrust complaint against Facebook, as well as a parallel case, which could have resulted in Facebook divesting Instagram and WhatsApp. The FTC sued Facebook in December 2020 and attorneys general from 48 states, arguing that the California-based company engaged in a systematic strategy to eliminate threats to its monopoly. The lawsuit mentioned the 2012 and 2014 acquisitions of Instagram and WhatsApp, respectively. However, the court ruled that the FTC failed to prove its main contention and the cornerstone of the case.

Regarding the general attorneys' case, the court completely dismissed it, saying that the long delay between the acquisitions and the 2020 case filing was unprecedented on a state level.

Following the court outcome, Facebook stock price closed up 4.2% at $355.64 apiece.

Sources: cnbc.com, theverge.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com