Notifications Bell

Facebook experiences its most severe outage in more than a decade

Facebook experiences its most severe outage in more than a decade

The world stood still as some of the most used apps in the world experienced an outage on Monday

Facebook’s Monday nearly six-hour outage, preventing 3.5 billion users from accessing social media and messaging services such as Messenger, Instagram, and WhatsApp, was considered a “faulty configuration change.”

According to people familiar with the matter, the outage was caused by an internal mistake in routing internet traffic to Facebook’s systems. On the other hand, security experts have said that a careless mistake or sabotage by an insider are both plausible.

The outage marked the most extended downtime for Facebook since 2008, when a bug made the site go offline for a day, affecting about 80 million users. Moreover, yesterday’s outage is the second hit the social media takes in many days after a whistleblower accused Facebook of putting profit over clamping down on hate speech and misinformation.

As the outage unraveled, Facebook stock price lost 4.9%, the most significant daily drop since November 2020. After the resumption of service, shares rose about 0.5%.

Sources: cnbc.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com