Notifications Bell

Facebook continues to make headlines as its market cap drops below $600 billion

Facebook continues to make headlines as its market cap drops below $600 billion

Facebook is now the 8th biggest tech company in the US

Meta, Facebook's parent company, has been at the receiving end of negative press headlines since the beginning of 2022. It all started with last week's Q4 earnings report which presented lower than expected numbers, making the company's stock drop in value by an unprecedented 26%.

Apple's new privacy changes have also affected Facebook's stock value, currently trading at a 35% lower price compared to the start of the year. 

Meta is also facing legal disputes in Europe, as regulators are planning to implement new laws that will specify how EU citizens' data can be processed, stored and transferred to the US. 

Mark Zuckerberg announced that Facebook, Instagram and WhatsApp may very well be restricted for European users, in the event of such a restrictive legislation will be implemented. 

The bad press trend continues for Meta, as Tuesday saw the company's market cap fall below $600 billion, for the first time since May 2020.

Meta's total market cap is now at $599.32 billion, which makes it drop right below Nvidia ($627 billion market cap).

Due to the latest disappointing earnings report and the litigations Meta is facing in Europe, the company is no longer ranked as one of the five most valuable tech companies, alongside Apple, Microsoft, Amazon, and Alphabet. It's currently behind Tesla, Berkshire Hathaway, and Nvidia.

Even though it is currently facing negative headlines, the silver lining for Meta could be that dropping below the $600 billion market cap may help the company dodge the new antitrust scrutiny. 

At the time of publishing, Meta's stock price was trading 2.10% lower.

Sources: cnbc.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com