Notifications Bell

Facebook beats Q2 earnings expectations

Facebook beats Q2 earnings expectations

The American online social media and social networking service posted Q2 2021 figures that came in higher than estimates

Facebook reported adjusted earnings per share of $3.61, higher than the $3.03 expected by the market. Its revenue also topped the $27.89 billion consensus, with figures coming in at $29.08 billion. On the other hand, the number of daily active users came in line with expectations – 1.91 billion.

According to the company’s statement, its revenue grew 56% year-over-year in the second quarter, marking the fastest growth rate since 2016. Moreover, Facebook’s pointed to a 47% increase in average price per ad and a 6% rise in the number of ads delivered.

For the future, Facebook expects “year-over-year total revenue growth rates to decelerate significantly on a sequential basis as we lap periods of increasingly strong growth.” Analysts are looking for Q3 revenue of $28.22 billion, pointing to a 31% growth.

As of Wednesday’s close, Facebook share price has gained 37% since the beginning of the year. During the same time, USA500 has risen 17%.

Source: cnbc.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com