Notifications Bell

Facebook beat expectations in Q1 2021

Facebook beat expectations in Q1 2021

The social media giant topped estimates for its Q1 2021 figures

Facebook reported an EPS of $3.30 on revenues of $26.17 billion. The latter was up 48% compared to what it revealed a year ago. At the same time, its net income came in at $9.5 billion, a 94% increase from $4.9 billion reported for the same quarter last year.

The company stated that the revenue surge is a result of the increase in the average price per ad and a 12% increase in the number of ads delivered.

Moreover, across its family of apps – Facebook, Instagram, Messenger, and WhatsApp – the company boasts 3.45 billion monthly users, compared with 3.30 billion reported in the previous quarter.

For the future, Facebook expects the revenue growth to keep the same pace or to accelerate modestly in the second quarter. Its 2021 capital expenditures are forecasted at $19 billion - $21 billion, down from a previous estimate of $21 billion - $23 billion.

After the news hit the wires, Facebook stock price was up more than 6%.

Sources: cnbc.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com