Notifications Bell

Expansion is pricey for Rakuten

Expansion is pricey for Rakuten

As it plans to expand internationally, Rakuten needs money

The week started with a deal in the tech sector. The Japanese giant Rakuten announced that it would sell part of its business to raise $2.2 billion to compete with its US rivals.

Japan Post, which will be the biggest shareholder outside the founding Mikitani family, will buy 8.3%, while Chinese Tencent will acquire a 3.6% stake, and Walmart will purchase a 0.9% stake in Rakuten.

Operating in various sectors from e-commerce to mobile network and financial technology, Rakuten has a market capitalization of around $16.4 billion. As the company grows and expands, it needs capital to continue to do so. According to Hiroshi Mikitani, Rakuten’s founder, chairman and CEO,” the company is growing very fast — even at this size — and we need more capital for the growth.”

Tencent appears to be Rakuten’s ticket to the Chinese market after failing to reach a partnership with the Chinese internet giant, Baidu. “Now, with a partnership with Tencent, we have a channel to export Japanese products to the Chinese market, as well as export Japanese content ... to the Chinese market as well,” stated Mikitani.

The market reacted in a mixed manner to the news, with Walmart stock price trading 0.22% higher, and Tencent closing 7.52% lower. Rakuten added more than 8%.

Sources: finance.yahoo.com, cnbc.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com