Notifications Bell

European Union vs AstraZeneca

European Union vs AstraZeneca

The European Union is suing AstraZeneca over shortfalls in the deliveries of its COVID-19 vaccine

Earlier today, the European Union confirmed that it’s taking legal action against the British - Swiss pharma company, AstraZeneca.

The EU’s action came after, in March, the European Commission President Ursula von der Leyen expressed her disappointment with the company. According to her statement, “AstraZeneca has unfortunately under-produced and under-delivered. And this painfully, of course, reduced the speed of the vaccination campaign.” So far this year, the EU and AstraZeneca have been at odds multiple times. The drug company announced that it wouldn’t deliver as many vaccines as the bloc was counting on, both during the first and the second quarter.

In the first three months of the year, the bloc expected 120 million doses but received only about 30 million. For Q2, it was hoping 70 million doses, down from 180 million originally anticipated.

According to AstraZeneca CEO Pascal Soriot, the low yields at the EU production plants were causing the delays. It has caused a postponement of vaccine’s rollouts in 27 European countries.

Later this week, all eyes will be again on the pharma company due to report quarterly figures on Friday.

Read more about the upcoming earnings reports here!

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com