Notifications Bell

EU’s general court ruled in favor of Amazon

EU’s general court ruled in favor of Amazon

The European Commission failed to prove that Amazon was a beneficiary of an illegal tax advantage

The middle of the week came with good news for Amazon. The American behemoth won the appeal against the European Commission, which ordered the company to pay back $303 million in taxes.

European Union’s general court stated that the Commission failed to prove that Luxembourg – where the US company has its European subsidiary – gave an illegal tax advantage to Amazon.

According to the European Commission, Luxembourg had granted undue tax benefits through which Amazon paid four times less tax than other local companies that were subject to the same rules.

“We welcome the Court’s decision, which is in line with our long-standing position that we followed all applicable laws, and that Amazon received no special treatment,” stated an Amazon spokesperson via email.

It is the second time in less than a year when the EU’s general court rejects European Commission’s request to fine companies after it was unable to prove any tax advantage. In July 2020, the EU’s team led by Margrethe Vestager failed to prove that the Irish government had given tax advantage to Apple.

At the close of Tuesday’s session, Amazon stock price was more than 1% higher.

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com