Notifications Bell

Elite football teams unveiled the European Super League project

Elite football teams unveiled the European Super League project

JP Morgan-backed European Super League pushes club shares higher

Renowned European clubs took the world by surprise when announcing their plan to create the Super League, putting in the spotlight not only the teams but also one of the world’s largest banks, JP Morgan.

JP Morgan has confirmed that it will finance the new league with $6 billion, continuing its involvement in this field. In 2019, alongside other investors, it funded Real Madrid and multiple English clubs and the Everton stadium at Bramley-Moore Dock.

According to the European Super League statement: “AC Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter Milan, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid and Tottenham Hotspur have all joined as founding clubs,” and that “it is anticipated that a further three clubs will join ahead of the inaugural season, which is intended to commence as soon as practicable.”

The announcement attracted criticism from football authorities, fans, and politicians. They consider the move to be driven only by financial reasons, undermining the sport’s integrity by creating a league meant only for elite clubs, leaving aside the current competitions that allow teams to qualify based on performance. UEFA and FIFA were quick to respond, stating that the member clubs and players could be banned from all competitions and the World Cup. Prime minister Boris Johnson and French president Emmanuel Macron joined the criticism, hinting that the Super League was “not good news for fans.”

Despite people’s reaction, shares of Manchester United and Juventus surged on Monday. After opening on the New York Stock Exchange, the former’s stock price went up 9%, while the latter’s rose almost 19%.

Sources: ft.com, independent.co.uk, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com