Notifications Bell

Eli Lilly lifts 2021 profit forecast

Eli Lilly lifts 2021 profit forecast

Helped by recent COVID-19 medication developments, Eli Lilly profit & sales forecasts are going upwards

Eli Lilly increased its profit and sales expectations for 2021, driven by the recent governmental contract it closed for its COVID-19 antibody treatment. Last month, the US government bought 640,000 additional doses of antibody therapy for $1.29 billion. The recent deal followed a previous one made in September for 388,000 extra doses.

The company expects the COVID-19 therapies to bring in roughly $2.1 billion in sales in 2021, up from a previous forecast of $1.3 billion. At the same time, the adjusted earnings per share are expected to range between $8.15 - $8.20. An earlier forecast was of $7.95 - $8.05 adjusted EPS. Moreover, the 2022 overall revenue is seen at a high of $28.3 billion, compared to the previous $27.6 billion.

Eli Lilly aims to complete the submission for approval for its Alzheimer’s treatment from the Food & Drug Administration in Q1 2022, later than anticipated.

After the news hit the wires, Eli Lilly shares traded 4.25% higher in pre-market trading, pointing to an opening bell price of $260 apiece. If so, the stock’s six-month gain could be around 17%.

Sources: reuters.com, thestreet.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com