Notifications Bell

Electric Vehicles are now the main point of attraction for Volkswagen

Electric Vehicles are now the main point of attraction for Volkswagen

Stocks surged to a six-year high after VW revised its sales target

The German carmaker shares jumped to a six-year high after it announced that it is looking to sell 1 million electric vehicles this year. The announcement was made when the company reported its results for 2020.

Volkswagen expects a strong rebound this year, boosted mainly by the Porsche unit. Also, it revealed its plan to cut fixed costs by another €2 billion through 2023 and raised the operating profit margin to a high of 8% from the previous 6.5%.

If VW meets the EV target sales, it would be ahead of Tesla in terms of vehicles sold this year. The latter is looking to sell roughly 750,000 vehicles.

The latest targets came after the company presented its plans regarding battery supply. Volkswagen hopes that it will have 80% of its models operating “on a unified cell design” by 2023, which could help cut costs in half. In Europe, the carmaker wants to have six battery cell production plants functional by 2030 and 18,000 public fast-charging points by 2025. For the latter, it will partner up with BP, Iberdrola, and Enel. According to CEO Herbert Diess, EVs are the pivotal point of the automotive industry. “Cars are becoming autonomous within the next 15 years so this is going to change the industry and to manage this change is probably the most important task we are facing and we think we are making good progress,” he stated.

Following the news, Volkswagen stock price went up 6%.

Sources: reuters.com, investing.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com