Notifications Bell

Earnings season sets in motion a global euphory - Wednesday Review, April 14

Earnings season sets in motion a global euphory - Wednesday Review, April 14

Inflation worries remain in focus

The US

Yesterday’s focus point was investors’ concern regarding inflation. However, investment banks’ quarterly earnings offset optimism. USA30 rose 0.16%, while USA500 fell 0.4%. TECH100 traded 0.99% lower.

Crude oil gained 1.4% reaching $61.05 per barrel.

Gold fell 0.1% to $1,745.20 per ounce.

Asia and Australia

Stocks were mixed as investors brushed off their concerns about the rising US inflation and focused on the global economic recovery.

Japan225 fell 0.4% as the rising number of COVID-19 is casting some shadows over the country’s economic recovery.

HongKong45 rose 0.96%.

Down under, Australia200 rose 0.32%.

Europe

The rise of European stocks was sustained by falling US bond yields, as the inflation concerns eased after March’s CPI data. Moreover, companies from the luxury sector impressed with their quarterly figures. Germany30 and UK100 each gained 0.1%. France40 rose 0.3%.

Brent oil rose 1.3% to $64.48 a barrel.

EUR/USD added 0.1% reaching 1.1960.

Sources: reuters.com, investing.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com