Notifications Bell

DoorDash topped revenue but missed earnings forecast

DoorDash topped revenue but missed earnings forecast

The online food ordering and food delivery company reported mixed quarterly results

For the fiscal first quarter, DoorDash reported revenue figures that came ahead of the $993.3 million consensus at $1.08 billion. Total orders reached 329 million during the quarter. On the other hand, it had a loss per share of 34 cents, higher than the 26 cents expected.

The company encountered some setbacks during the quarter, as delivery drivers were in short supply. However, the problem was resolved towards the end of the three months. Here’s what DoorDash executives had to say: “Stronger-than-expected consumer demand, along with extreme weather events and the impact of stimulus checks, resulted in a meaningful undersupply of Dashers in the latter part of Q1.”

Despite the mixed results, DoorDash raised its 2021 forecast for gross order value to between $35 billion and $38 billion, up from a previous range of $30 billion to $33 billion. It also widened its forecast range for the adjusted EP to $0 - $300 million.

At the moment of writing, DoorDash stock price is trading 8.57% higher.

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com