Notifications Bell

Dollar Tree to add more expensive products

Dollar Tree to add more expensive products

The American chain of discount variety stores had the best day since October 25, 2000

After selling its products for decades for a dollar or less, Dollar Tree is now adding items for higher prices in thousands of stores.

Dollar Tree revealed that it would begin selling items at $1.25 and $1.50 at some locations. Items ranging from $3 and $5 will be added to more stores, moving forward with its strategy of offering more expensive products. According to CEO Michael Witynski, the increase was due to the rising costs the chain is facing. Moreover, the move will allow it to expand its assortment and introduce new products.

The items will be found in the dedicated “Dollar Tree Plus” sections, available in more than 500 stores by the end of 2024.

Moreover, Dollar Tree said it would increase its share buyback program to $2.5 billion from $1.45 billion previously announced.

After the news hit the wires, Dollar Tree share price rose 16%, marking its most significant gain since October 25, 2000. With this movement, it outpaced USA30 and USA500 increase of 0.3% and 0.2%, respectively.

Sources: barrons.com, cnn.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com