Notifications Bell

Dollar edged lower

Dollar edged lower

Risk sentiment was driven by potential Ukraine summit

The week's rough start for the US Dollar was fueled by the news of an “in principle” meeting between US president Joe Biden and his Russian counterpart, Vladimir Putin, regarding the situation on the Ukrainian border. The summit was proposed by the French leader, Emmanuel Macron.

According to the White House, Biden had accepted the meeting “in principle” but only “if an invasion hasn’t happened.” Kremlin was silent on the matter. The meeting could offer a possible diplomatic solution to one of the most significant security crises in Europe in decades.

Last week, the dollar benefited from the heightened tensions on the Ukrainian border, as Russian troops were massing and undertaking military exercises in neighboring Belarus. Ukrainian forces and Russia-backed rebels exchanged accusations of violence in the eastern part of the country. The Russian ruble, which has been sensitive to the prospect of war, strengthened, with USD/RUB trading 0.9% lower at 0.7217.

In early European trading, the Dollar Index, which tracks the greenback against a basket of six other currencies, traded 0.3% lower at 95.745.

Sources: bbc.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com