Notifications Bell

Disney impresses with its latest earnings report

Disney impresses with its latest earnings report

The world-renown media and entertainment company topped Wall Street consensus for the most recent quarter

For fiscal Q3 2021, Disney reported an EPS of 80 cents on revenues of $17.02 billion. Both figures surpassed the 55 cents and $16.76 billion in revenues forecasts. The company topped the subscribers estimated for Disney+, with figures coming in at 116 million. Analysts were looking for 114.5 million subscribers for Q3.

Across Disney+, ESPN+ and Hulu, the company reported nearly 174 million subscriptions at the end of Q3. Revenue for its direct-to-consumer segments jumped 57% to $4.3 billion.

Parks, Experiences, and Products segment returned to profitability for the first time since the pandemic began. Still, parks alone are not yet profitable. The segment’s revenue surged 308% to $4.3 billion, as all of its parks were reopened during the fiscal Q3, and attendance and consumer spending rose. Mickey and Minnie, Star Wars, Disney princesses and Spider-Man merchandise garnered the highest revenue.

As the company continues to publish exclusive content, analysts believe Disney+ will reach its goal of 230 million – 260 million subscribers by 2024.

At the moment of writing, Disney share price was trading 5.51% higher.

Sources: cnbc.com, reuters.com

Thông tin này do sc.capex.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.

Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của sc.capex.com